Školní poradenské pracoviště


Konzultační hodiny: čtvrtek 6:45 – 7:30

Jiný termín: kdykoliv po předchozí telefonické, či osobní domluvě

Ředitelka školy:          Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková
Metodik prevence:     Mgr. Jitka Hendrychová
Výchovný poradce:    Mgr. Monika Křivohlávková
Speciální pedagog:     Bc. Jaroslava Plodková

Úkoly ŠPP:

  • primární prevence sociálně patologických jevů,
  • prevence školní neúspěšnosti,
  • kariérové poradenství,
  • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi,
  • metodická podpora učitelů při využívání psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností při vzdělávání.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatně poradenské služby žákům i zákonným zástupcům.