CHARAKTERISTIKA A PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

Nižší počet žáků ve třídách, který umožňuje:

- individuální přístup k žákům v hodinách
- vytváření dobrých vztahů mezi spolužáky i mezi žáky a vyučujícími
- možnost lepší adaptace pro děti s komunikačními poruchami či pro žáky,
kteří mají obtíže s vytvářením sociálních vazeb
Důraz na všestranný rozvoj osobnosti žáků:
- výchovně vzdělávací činnost
- školené asistentky pro dyslektiky, které se mimo výuku věnují
žákům se specifickými poruchami učení a chování
- exkurze (návaznost školy na praktický život)
- pomoc žáků při pracích v okolí školy i v době mimo vyučování
(výchova k občanskému životu v obci)
Důraz na výuku angličtiny
- pořádání týdenních intenzivních kurzů s rodilým mluvčím, zaměřených
na konverzaci a schopnost dorozumět se v cizině
- pravidelná účast žáků na olympiádách v Aj
- individuální práce s talentovanými žáky
- individuální práce s žáky se SVP
- využívání výukového softwaru, internetových zdrojů
a anglických časopisů pro kontakt s cizojazyčnou realitou
Důraz na vztah ke kultuře a umění
- návštěva divadel a koncertů, tanečních i hudebních akademií
(pravidelně se akce konají též přímo ve škole)
- pořádání hudebně zábavných akcí a společných vystoupení žáků a učitelů
- tradiční programy pro veřejnost, ve kterých vystupují naši žáci
- k dispozici je žákovská knihovna
- Projekt Ovoce do škol 
- Projekt Sazka olympijský víceboj 
- účast na sportovních kláních v okolí - družební zápasy se základními školami
ve Slatině nad Zdobnicí a Rokytnici v Orlických horách
- sběr papíru
- projekt Den Země
- projekt Les ve škole, škola v lese
- možnost využití venkovní učebny
- pravidelný pobyt dětí v přírodě jak v rámci tělesné výchovy, tak zejména při družinových aktivitách
- běháme s Emilem
Zájmová činnost:
- různé zájmové kroužky organizované školou (viz Kroužky)
Pro žáky prvního stupně nabízíme "vše v jednom"
- (škola, školní jídelna a školní družina v jedné budově)
Družina pro žáky I. stupně se realizuje ve dvou odděleních:
1. a 2. třída / 3. - 5. třída.
Pro žáky je k dispozici počítačová učebna, žákovská knihovna, učebna v přírodě.

Důraz na zdravý životní styl

Výchova ke vztahu k přírodě