Uvolňování a omlouvání žáků

04.09.2017

Uvolňování a omlouvání žáků (info)

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádají rodiče nebo zákonný zástupce o uvolnění dítěte vyplněním příslušné žádosti (tzv. "uvolněnky" jsou k ke stažení na níže uvedených odkazech).

a) uvolnění ze školy během vyučování - (Žádost o uvolnění během vyučování zde)

b) při žádosti o uvolnění z vyučování na jeden den - schvaluje třídní učitel (Žádost na 1 den - zde)

c) při žádosti o uvolnění na dva a více dnů - schvaluje ředitelka školy (Žádost na více dní)

d) pro pravidelné uvolňování na autobus před koncem vyučování (v určité dny) je ke stažení samostatná žádost - zde (nutno upravit dny a časy)

================================

ad a) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování (návštěva lékaře apod.), je nutné, aby si je rodiče (zákonní zástupci) osobně vyzvedli nebo aby dítě předalo vyučujícímu písemnou žádost o uvolnění během vyučování, podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem, čímž žadatel přejímá po dobu absence za své dítě plnou odpovědnost. Uvolnění žáka schvaluje třídní učitel, poté žák předloží žádost učiteli předmětu, při kterém odchází z výuky (žádost ke stažení zde)

ad b) Při uvolnění žáka na jeden celý vyučovací den požádají rodiče třídního učitele o schválení (žádost ke stažení zde).

ad c) Při uvolnění žáka na dva a více dnů požádají rodiče o schválení ředitelku školy (žádost ke stažení zde).

===

OMLOUVÁNÍ ABSENCE

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů (vážné rodinné důvody, nemoc), je jeden z rodičů povinen nejpozději do dvou pracovních dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka na vyučování. Písemné omluvenky (v žákovské knížce) je nutné předložit třídnímu učiteli nejpozději do tří pracovních dnů po návratu žáka do školy.

===

Ze školní družiny bude žák uvolněn pouze na základě písemné omluvenky, obsahující jméno žáka, datum a hodinu uvolnění, podpis rodiče/zákonného zástupce.